می 25, 2021

تسویه یا تصفیه

میدونید تفاوت بین تسویه و تصفیه حساب چیه؟ در لغت تسویه به معنای مساوی کردن و تصفیه به معنای صاف و پاک کردن است. حال ببینیم […]