درباره ایده گستر ارقام

موسسه حسابداری ایده گستر ارقام به همراه پنج شركت درزمینه های تولیدی ،پیمانکاری وبازرگانی در امرحسابداری و حسابرسی فعالیت خود را آغاز و در مورخ 1394/10/20 به شماره ثبت 37591 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. و تا کنون افتخار همکاری با بیش از از 80 شرکت و بنگاههای اقتصادی و مشاغل اشخاص حقیقی در کارنامه خود را دارا می باشد.

موسسه ایده گستر ارقام

مشاور مالی ، مالیاتی و امور حسابداری


مشتریان ما