قیمت نرم افزار بازرگانی سپیدار (بسته کامل) 258.984.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- سیستم حسابداری

2- سیستم دریافت و پرداخت

3- حقوق و دستمزد

4- دارایی ثابت

5- مشتریان و فروش

6- تامین کنندگان و انبار بازرگانی

قیمت نرم افزار بازرگانی سپیدار (حداقل سیستم ها) 164.808.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت و پرداخت

3- مشتریان و فروش

4- تامین کنندگان و انبار بازرگانی

__________________________________________________________________________________________________________________________________

قیمت نرم افزار تولیدی سپیدار (بسته کامل) 316.863.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت وپرداخت

3- حقوق و دستمزد

4- دارایی ثابت

5- مشتریان و فروش

6- تامین کنندگان و انبار تولیدی

7- سیستم تولید

قیمت نرم افزار تولیدی سپیدار (حداقل تولیدی) 222.687.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت و پرداخت

3- تامین کنندگان و انبار تولیدی

4- مشتریان و فروش

5- سیستم تولید

__________________________________________________________________________________________________________________________________

قیمت نرم افزار خدماتی سپیدار (بسته کامل) 206.991.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت و پرداخت

3- حقوق و دستمزد

4- دارایی ثابت

5- فروش خدماتی

قیمت نرم افزار سپیدار (حداقل خدماتی) 112.815.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت و پرداخت

3- فروش خدماتی

__________________________________________________________________________________________________________________________________

قیمت نرم افزار پیمانکاری سپیدار بسته کامل 270.756.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت و پرداخت

3- حقوق و دستمزد

4- دارایی ثابت

5- سیستم پیمانکاری

6- انبار تولیدی

قیمت نرم افزار سپیدار حداقل پیمانکاری 122.625.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت و پرداخت

3- سیستم پیمانکاری

__________________________________________________________________________________________________________________________________

قیمت نرم افزار پخش مویرگی سپیدار بسته کامل 503.253.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت و پرداخت

3- حقوق و دستمزد

4- دارایی ثابت

5- مشتریان و فروش

6- تامین کننده گان و انبار بازرگانی

7- سیستم سفارش گیری

8- زیر سیستم فروش پیشرفته

9- زیر سیستم دو واحدی

10- زیر سیستم موبایل و تبلت و سفارش گیری

11- سیستم پخش گرم یا سیستم پخش سرد

قیمت نرم افزار پخش مویرگی سپیدار حداقل سیستم ها 409.077.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت و پرداخت

3- مشتریان و فروش

4- تامین کننده گان و انبار بازرگانی

5- سیستم سفارش گیری

6- زیر سیستم فروش پیشرفته

7- زیر سیستم دو واحدی

8- زیر سیستم موبایل و تبلت و سفارش گیری

9- سیستم پخش گرم یا سیستم پخش سرد

قیمت نرم افزار سفارش گیری سپیدار 306.072.000 ریال میباشد که شامل سیستم های:

1- حسابداری

2- دریافت و پرداخت

3- مشتریان و فروش

6- تامین کننده گان و انبار بازرگانی

7- سیستم سفارش گیری

8- زیر سیستم فروش پیشرفته

9- زیر سیستم دو واحدی

10- زیر سیستم موبایل و تبلت و سفارش گیری

__________________________________________________________________________________________________________________________________

هزینه نصب خدمات نصب: 600.000 تومان

خدمات نصب نسخه تک کاربره: 400.000تومان

خدمات نصب تردد به ازای هر دستگاه: 400.000تومان

خدمات در محل نصب بصورت ساعتی: 200.000تومان

__________________________________________________________________________________________________________________________________

شماره تماس جهت سفارش:

02188709141-3

09391298709